Domingo, 05 Xuño 2016 23:49

Os cidadáns poderán consultar as compatibilidades concedidas polo Poder Xudicial a xuíces e maxistrados

Escrito por DXustiza
Valora este artigo
(1 Voto)

Un total de 420 membros da Carreira Xudicial solicitado e obtiveron permiso para exercer outra actividade, a gran maioría como docentes

O Consello Xeral do Poder Xudicial fixo públicas as compatibilidades concedidas aos membros da Carreira Xudicial, en aplicación da política de transparencia que a institución vén desenvolvendo no actual mandato como principio de actuación de todos os órganos do Poder Xudicial e vía de achegamento á cidadanía.

Un total de 420 xuíces e maxistrados solicitaron e obtiveron este ano a compatibilidade para exercer outra actividade, a gran maioría (366) como docentes en Universidades ou como preparadores de opositores á Carreira Xudicial e Fiscal.

As restantes foron concedidas para, entre outras actividades, colaborar en revistas xurídicas ou realizar investigacións xurídicas; ser vogais de academias de xurisprudencia ou de consellos asesores de institucións como o Defensor do Pobo; ou exercer funcións xurisdicionais como maxistrados no Tribunal Superior de Xustiza de Andorra.

Consulta de compatibilidades na web

A información que se ofrece agora, tal e como o presidente do Tribunal Supremo e do Consello Xeral do Poder Xudicial (CXPX), Carlos Lesmes, anunciou na súa comparecencia ante a Comisión de Xustiza do Congreso dos Deputados do pasado 29 de abril, permitirá a calquera cidadán coñecer os permisos de compatibilidade concedidos aos xuíces que tramiten o seu caso, o que supón unha garantía adicional de imparcialidade.

Para acceder a esa información, abondará con entrar no Portal de Transparencia do CXPX e ir á aplicación Procura de compatibilidades na seguinte ligazón:

www.poderjudicial.es/cgpj/es/temas/transparencia/compatibilidades/

O usuario só terá que introducir entón o apelido do xuíz ou maxistrado e, no caso de que este teña concedida algunha compatibilidade, aparecerá unha descrición da mesma (por exemplo Profesor asociado na Universidade Carlos III de Madrid), a data de aprobación pola Comisión Permanente, a data de inicio e de finalización e o tipo de compatibilidade (neste caso, Docencia).

Esta información xa figuraba nas acordos da Comisión Permanente que se poden consultar na web do Poder Xudicial, pero a nova ferramenta permite o acceso aos datos de maneira sinxela e ordenada.

Estrito réxime de incompatibilidades

Os xuíces e maxistrados españois están sometidos a un estrito réxime de incompatibilidades, regulado no artigo 389 da Lei Orgánica do Poder Xudicial.

Así, as únicas actividades consideradas compatibles co exercicio da función xurisdicional enumeradas no artigo 389.5 da LOPJ- son "a docencia ou investigación xurídica, así como a produción e creación literaria, artística, científica e técnica, e as publicacións derivadas daquela".

Neste sentido, o Regulamento 2/2011, da Carreira Xudicial, sinala no seu artigo 327.1 que ?o exercicio da docencia e a investigación xurídica por parte dos membros da Carreira Xudicial constitúe unha manifestación da súa competencia profesional e o recoñecemento da súa experiencia e coñecementos".

Este mesmo Regulamento establece que o Consello, previa petición, poderá autorizar aos membros da Carreira Xudicial para compatibilizar o seu cargo co exercicio dalgunha das actividades antes sinaladas "cando sexa necesario de conformidade co disposto na lexislación sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas".

A mesma norma dispón tamén que só se autorizarán compatibilidades para actividades que se desenvolvan fóra das horas de audiencia pública e que o seu exercicio non afectará ao deber de asistencia ao despacho oficial nin xustificará, de ningún xeito, o atraso no trámite ou resolución dos asuntos, vistas ou xuízos nin a neglixencia ou descoido no desempeño das obrigacións propias do cargo.

Actividades que non precisan da concesión de compatibilidade

Os xuíces e maxistrados poden desenvolver algunhas actividades sen necesidade de solicitar a compatibilidade. Estas actividades están reguladas nos artigos 338 ao 344 do Regulamento 2/2011 e no artigo 19 da Lei 53/1984, de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas, e son as seguintes:

-      Actividade como titor nos centros asociados da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED) ou como preparador para o acceso á función pública, sempre que non supoña unha dedicación superior ás 75 horas anuais e nin implique o incumprimento do horario de audiencia pública.

-      Actividades derivadas da administración do patrimonio persoal ou familiar, sen prexuízo do disposto no artigo 12 da Lei 53/1984.

-      Dirección de seminarios ou ditado de cursos ou conferencias en centros oficiais destinados á formación de funcionarios ou profesorado, cando non teña carácter permanente nin supoña máis de 75 horas ao ano.

-      Participación en tribunais calificadores de probas selectivas para o ingreso nas Administracións Públicas, sempre que non se exerza como preparador.

-      Participación do persoal docente en exames, probas ou avaliacións distintas das que habitualmente lles correspondan.

-      Exercicio do cargo de presidente, vogal ou membro de xuntas reitoras de mutualidades ou oadroados de funcionarios, sempre que non sexa retribuído.

-      Produción e creación literaria, artística, científica e técnica, así como as publicacións derivadas daquelas, sempre que non se orixinen como consecuencia dunha relación de emprego ou prestación de servizos.

-      Participación ocasional en coloquios e programas en calquera medio de comunicación social.

-      Colaboración e asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias ou cursos de carácter profesional.

Deixa un comentario

Asegúrese de introducir toda a información requirida, sinalada cun asterisco (*). Non se permite código HTML.

Top